Fundacja Stypendialna
im. Jana Antoniego Czechnickiego

35-068 Rzeszów ul. Grunwaldzka 34/1
Biuro czynne wtorek godz. 1500-1700

tel./fax 17 852 87 91, e-mail: fundacja@res.pl
tel. kom. 602 594 804

Aktualności

Rozpoczęcie działalności fundacji

Fundacja pod nazwą „ Fundacja Stypendialna im. Jana Antoniego Czechnickiego” rozpoczęła swoją działalność 1 września 2002 r.

Celem Fundacji jest niesienie pomocy młodzieży uczącej się, w tym szczególnie uzdolnionej, pochodzącej z rodzin ubogich. Świadczeniami pomocy materialnej dla uczniów studentów są:

Stypendium Socjalne przysługuje uczniom szkół średnich i studentom będącym w trudnej sytuacji materialnej, a mającym dobre wyniki w nauce. Stypendia przyznawane są  przez Zarząd Fundacji na okres roku szkolnego tj. od października do czerwca.

 Zapomogi mają charakter doraźny i przysługują uczniom i studentom, którzy chwilowo znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej.

Pomoc materialna przyznawana jest przez Zarząd w wyniku rozpatrywania wniosków składanych przez osoby zainteresowane, zgodnie z opracowanym regulaminem.

Dochody Fundacji pochodzą z wynajmu pomieszczeń w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 34, który jest własnością Fundacji .Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.

Działalność Fundacji za okres od 1 września 2002r. - 30 czerwca 2017r

W okresie 15-letniego istnienia Fundacji - 1.09.2002r do 30.06.2017r. przyznano:

Na wypłatę stypendiów w tym okresie przeznaczono łącznie: 1 596 030,00 zł
Na wypłatę zapomóg w tym okresie przeznaczono łącznie: 54 820,00 zł
Ogólnie na w/w cele przeznaczono w tym okresie 1 650 850,00 zł

Realizacja Zdzislowicz.pl - Strony WWW Rzeszów